พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption

สำนักงานอธิการบดีนำบุคลากรเข้ารับการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption

           นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางสังกัดสำนักงานอธิการบดีและคณะต่าง ๆ ทั้ง 8 คณะ เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2566 ณ  โรงแรมเดอะทรีริเวอร์ไซด์รีสอร์ท อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการพร้อมมอบนโยบายในการทำงานให้แก่บุคลากร

          สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและก้าวเข้าสู่ยุค Disruption ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่เน้นพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ รอบตัว เพื่อสามารถต่อยอดได้ในอนาคต โดยสถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการจัดการศึกษา การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยี ร่วมทั้งนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งการขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษานั้นต้องได้รับความร่วมมือของผู้บริหารทุกระดับ ซึ่งการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางต่อถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง คุณสมบัติของผู้บริหารระดับกลางต้องมีศักยภาพด้านความรู้ ความสามารถ และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีภาวะผู้นำที่น่านับถือ มีทักษะด้านการจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถบริหารจักการให้ตรงกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          โดยมีการให้ความรู้เพื่อเพิ่มเติมทักษะในเรื่องของการพัฒนาภาวะผู้นำต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption การบรรยายและฝึกปฏิบัติเทคนิคการสร้างกลยุทธ์ในการปฏิบัติของผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง เทคนิคการสื่อสารในยุค 5Gและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption และการพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้นำเพื่อพัฒนาบุคลภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี