นักศึกษาเข้ารับเกียรติบัตรในโอกาสสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ

นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา)
เข้ารับเกียรติบัตรในโอกาสสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ

         นายปรมี สุวรรณลิขิต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้ารับเกียรติบัตรจากนายกสภามหาวิทยาลัย       พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา หลังผ่านการแข่งขันและเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ “2023 APEC Youth Capacity-Building Training & Model APEC Conference” วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2566 ณ กรุงไทเป สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

          ในโอกาสเดียวกัน ผู้บริหารและคณาจารย์ที่เป็นผู้สนับสนุนนายปรมี สุวรรณลิขิต สู่ความความสำเร็จในฐานะตัวแทนประเทศไทยเข้ารับเกียรติบัตรจากนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช ที่ปรึกษารายการแข่งขัน

อาจารย์ ดร.กฤษดา ตั้งชวาล ผู้ฝึกซ้อมด้านการเขียนเรียงความและการนำเสนอผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใน ฐานะที่ปรึกษารายการแข่งขัน

นางสาวชนัยกานต์ เปี่ยมสง่า ผู้ฝึกซ้อมด้านมารยาทสากลและบุคลิกภาพ

Mr. Wojciech Hodor ผู้ฝึกซ้อมด้านภาษาและการสื่อสาร

Mrs. Marta Hodor ผู้ฝึกซ้อมด้านภาษาและการสื่อสารในที่สาธารณะ

นายเจริญ แสงคำกุล ผู้ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวก

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี