ประการจัดซื้อจัดจ้างยกเลิกเชิญชวญประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จำนวน ๑ งาน

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ยกเลิกเชิญชวญประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จำนวน ๑ งาน

           ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จำนวน ๑ งาน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอยกเลิกโครงการดังกล่าว

ดาวน์โหลดประกาศ

ประการจัดซื้อจัดจ้างยกเลิกเชิญชวญประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จำนวน ๑ งาน