สัมมนาสมาพันธ์นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

ผู้แทนนักศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนาสมาพันธ์นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 16

            อาจารย์ ดร.เมธาวิน  สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยนายกิตติภพ  รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาและตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 16 โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2566 โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา

             สำหรับการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานด้านกิจการนักศึกษา สร้างเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะ Soft Skills ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 พัฒนาทักษะนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม นอกจากนี้ยังมีการบรรยาย Up skills ครอบครัววิศวกรสังคม โดย ดร.นงรัตน์ อิสโร เลขานุการองคมนตรี

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี