ประชุมทบทวนตัวชี้วัดในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วม การทบทวน วางแผนและปรับปรุง เป้าหมาย
ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วย อาจารย์ปองพล รักการงาน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ และนายธีรวัฒน์ เสนะโห นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การทบทวน วางแผนและปรับปรุง เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี” โดยที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญของสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร

          การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวมัทนา เจริญศรี ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ และคณะ บรรยายในหัวข้อ “การทบทวน วางแผนและปรับปรุง เป้าหมาย ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี” ประกอบด้วย ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน การจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ กระบวนการงบประมาณ Spending Review, Value for Money (VFM) ผลผลิต/ผลลัพธ์ ลักษณะของตัวชี้วัดความสำเร็จที่ดีและการกำหนดค่าเป้าหมาย

          โอกาสนี้ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้นำเสนอตัวชี้วัดผลผลิตโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 8 โครงการ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญของสำนักงบประมาณในการปรับปรุงแก้ไข ก่อนการเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถดำเนินการตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ปี พ.ศ. 2547

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี