ประชุมติดตามโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2566

               เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  มอบนโยบายการทำงานให้แก่คณะกรรมการผ่านระบบออนไลน์ และได้ร่วมกันกำหนดขั้นตอน วางแผนการดำเนินงานในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำกับติดตามโครงการ พร้อมจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ชุมชนเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรูปแบบนิทรรศการ รวมถึงการจัดทำรายงานสังเคราะห์ผลการดำเนินโครงการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รวมถึงได้ระดมความคิด ร่วมกันเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี