กิจกรรมช่วยฟื้นคืนชีพและกายวิภาคศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Active learning)
ผ่านกิจกรรมช่วยฟื้นคืนชีพและเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

         นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ (Active learning) ผ่านกิจกรรมช่วยฟื้นคืนชีพและเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ที่คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566ณ ห้องประชุมบอลรูม ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดสมรรถนะทางวิชาการจากประสบการณ์การปฏิบัติงานแบบ Active learning สร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของนักศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากบริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ ในการส่งบุคลากรมาให้ความรู้แก่นักศึกษาในเรื่องของการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ และการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาผ่านการช่วยฟื้นคืนชีพ

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี