คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอาจารย์ชลีดล อินยาศรี รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจที่ดีในการศึกษา เป็นสิริมงคลตลอดจนการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยจัดข้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ ลานกิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี