เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏ

เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี

            ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช ที่ปรึกษาอธิการบดี อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับและนำชมศูนย์เรียนรู้ เมื่อวันก่อนนี้  

           โอกาสนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ฯ ซึ่งหลังจากนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะนำไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อไป

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี