สำนักวิทยบริการฯ เปิดบ้านนำคณะเข้าศึกษาดูงานสำนักงานสีเขียว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดบ้านนำคณะเข้าศึกษาดูงานสำนักงานสีเขียว

             อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว เมื่อวันก่อนนี้

            โดยคณะศึกษาดูงานได้เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี เป็นศูนย์ที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณค่าด้านภูมิปัญญา วัฒนธรรมของเพชรบุรี เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 ตลอดจนศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่สะท้อนถึงการศึกษา ประสบการณ์ อุดมคติของบูรพาจารย์หลาย ๆ ท่านในสถาบัน โดยมีส่วนจัดแสดงสำคัญ 2 ส่วน คือ หอเกียรติภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (PBRU Hall of Fame)  และศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกอบด้วย ห้องรอยเสด็จฯ เพชรบุรี ห้องเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศ์ และห้องราชภัฏน้อมนำพระราชดำริสู่การพัฒนา

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี