คณะมนุษยศาสตร์ฯ ลงนามความร่วมมือตามภารกิจ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลงนามความร่วมมือในการดำเนินงานตามภารกิจ
และการออกแบบหลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือกับนายวีระพงษ์ อ่างทอง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ในการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

         สำหรับการลงนามความร่วมมือในการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสองสถาบันจะร่วมมือทางวิชาการเพื่อยกระดับการดำเนินงานตามภารกิจขิงแต่ละหน่วยงาน เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน พัฒนาการให้บริการทางวิชาการร่วมกัน สร้างความรู้ ความสามารถในการดำเนินงานวิจัยตามหลักวิชาการและสร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกัน และยังเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการออกแบบกิจกรรมหรือหลักสูตรของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในเขตพื้นที่การให้บริการ

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี