สนับสนุนการตลาดขาย “ข้าวคุณภาพ เพื่อคนรักษ์สุขภาพ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่บางสะพาน สนับสนุนการตลาดขาย
"ข้าวคุณภาพ เพื่อคนรักษ์สุขภาพ"

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว  รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมประชุมกับนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          ในที่ประชุมได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นในโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนนาแปลงใหญ่บางสะพานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากข้าว ปีงบประมาณ 2566 หลังจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ลงได้พื้นที่เพื่อจัดทำเวทีประชาคม และพบว่าปัญหาอยู่ที่ต้นทุนในการผลิตข้าวมีราคาสูง ขาดองค์ความรู้ในการเพิ่มมูลค่าจากข้าวในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการตลาด การวางแผน บรรจุภัณฑ์และการประชาสัมพันธ์

        มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้เริ่มดำเนินการ โดยร่วมกับวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ข้าวธงชัยในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น ซึ่งเริ่มตั้งแต่การปรับพื้นที่เพื่อเตรียมก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชม สร้างโรงสีข้าวชุมชน ติดตั้งและทดสอบเครื่องสีข้าว การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวรูปแบบโจ๊กสำเร็จรูป

       จากการประชุมในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ในการรับซื้อข้าวสารสัปดาห์ละ 1.7 ตัน เพื่อใช้เป็นสวัสดิการให้กับพนักงานในบริษัท และยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่เป็นอย่างดี เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ข้าวธงชัยในการจำหน่ายสินค้า ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี