พัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับครู

โครงการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับครูตามกรอบมาตรฐาน CEFR

               ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับครูของครูตามกรอบมาตรฐาน CEFR เพื่อพัฒนาทักษะภาอังกฤษสำหรับครูของครูทุกหลักสูตรให้สูงขึ้น และมีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 ระหว่างวันที่ 12, 15 – 16 และ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร และห้อง 34606 อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู (อาคาร 34)

               โครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจากอาจารย์วัชระ เย็นเปรม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด้านการพัฒนาภาษา เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการฟังภาษาอังกฤษเพื่อพิชิตข้อสอบ หัวข้อ TOEIC Part 1: Photograph, Part 2: Sentence Response, Part 3: Conversation, Part 4: Talk, Part 5: Incomplete Sentence (Grammar), Part 6: Text completion, Part 7: Reading Comprehension และทำการทดสอบเสมือนจริง

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี