กิจกรรมเตรียมความพร้อมระดับบัณฑิตศึกษา

กิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

           คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง 34506 อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากวิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านบทความภาษาอังกฤษอังกฤษ และสถิตพื้นฐานเพื่อการวิจัย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี