คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านยางเข้าศึกษาดูงานศาสตร์พระราชา

สำนักวิทยบริการฯ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
และแนวทางพระราชดำริกับการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

         วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. สำนักวิทยบริการฯและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยอาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี นำโดยนายอนุรักษ์ ฤทัยธรรม นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง โอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและแนวทางพระราชดำริกับการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนเข้มแข็งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา ส่งเสริมศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง สร้างความรัก เสริมความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน       

       ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปองพล รักการงาน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บรรยายพิเศษเรื่องศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่นสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมวรชัยเยาวปราณี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

      หลังจากนั้นเวลา 14.30 น. คณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและแนวทางพระราชดำริกับการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ณ ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี โดยมีบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศบรรยายให้ความรู้

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี