กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านหุบกะพง

กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านหุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
เพื่อเป็นการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านหุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ให้กับนักเรียน เมื่อวันก่อนนี้ เพื่อเป็นการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อจัดทำข้อมูล พัฒนาห้องสมุดและสภาพแวดล้อมห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของครู นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สื่อการเรียนรู้เพื่อการอ่านเขียนได้และสิ่งแวดล้อมแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

          การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดภูมิทัศน์ห้องสมุดและสภาพแวดล้อมของห้องสมุด โดยมีการจัดแบ่งมุมต่าง ๆ เช่น มุมหนังสือราชวงศ์ มุมสมเด็จพระเทพฯ มุมหนังสือทั่วไป มุมหนังสือเยาวชน หนังสือนวนิยาย มุมอาเซียน มุมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เป็นต้น การรวบรวม คัดแยกหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ สื่อ อุปกรณ์ ของเล่น และมีการให้ความรู้ กฎ กติกาต่าง ๆ ในการให้บริการห้องสมุดให้กับคุณครูผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานห้องสมุด

        นอกจากนี่ได้มีการจัดกิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเดี่ยวกับสารานุกรมไทยและความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การแยกขยะ เรียนรู้การประหยัดพลังงานด้านพลังงานไฟฟ้าและน้ำ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี