การพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการประกอบอาหารญี่ปุ่น

สาขาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการประกอบอาหารญี่ปุ่น

           สาขาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการประกอบอาหารญี่ปุ่น ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะ ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคมในระดับสากล โดยร่วมกับพัทยาทีม ประเทศไทย จัดขึ้นระห่างวันที่ 19 – 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

        ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก เชฟธีระภพ เกศวพิทักษ์ (เชฟยูกิ) และเชฟแสงเทียน สิงห์แก้ว (เชฟตู่ ) มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้และสอนเทคนิคต่าง ๆ ในการฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ด้วยการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ การเลือกใช้วัตถุดิบในอาหารญี่ปุ่น เทคนิคการแล่ปลา ก่อนที่จะต่อด้วยการอบรมภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถนำความรู้และเทคนิคต่างๆ  ในการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และนำมาใช้ในการดำรงชีวิตในปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี