คณะวิทยาศาสตร์ฯ ให้บริการวิชาการแก่นักเรียน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการวิชาการแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ที่มีความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาร สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ที่เข้าร่วมกิจกรรม “เทคนิคปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์” เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

      กิจกรรม “เทคนิคปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์” แบ่งกิจกรรมออกเป็นสาขาที่นักเรียนให้ความสนใจ ประกอบด้วย สาขาวิชาชีววิทยา ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสกัดดีเอ็นเอ และการใช้เครื่อง พีซีอาร์  สาขาวิชาเคมี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสกัดคาเฟอีนและการทดสอบสารพฤกษเคมีจากพืชสมุนไพร

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี