การแข่งขันกีฬาภายในคณะ “ลูกวิทย์เกมส์”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในคณะ "ลูกวิทย์เกมส์"

          นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในคณะ “ลูกวิทย์เกมส์” ที่อาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์  พรมประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์  ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม

            โดยเปิดสนามด้วยการแข่งขันกีฬาแชร์บอลนัดพิเศษระหว่างบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ นักศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้เทคโนโลยี การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด และการนำหลักประชาธิปไตยมาใช้ในการดำเนินกิจกรรม

            นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล แชร์บอล เปตองและกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ ชักกะเย่อ ตีกอล์ฟคนจน วิ่งกระสอบ ลากกระสอบ เป็นต้น

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี