รร.สาธิตฯ ส่งนักเรียนนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
The 12th International Symposium on Nano Supramolecular Chemistry

            นางสาวเสาวนีย์ สุขถาวร และนางสาวอภิชญา จินตะกัน ชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 12th International Symposium on Nano Supramolecular Chemistry (ISNSC-12) and The 3rd Thailand Biorefinery Symposium (TBioS-3) ระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี