ทดสอบฝีมือแรงงานด้าน Food and Tourism Cluster

ทดสอบทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ1 ด้าน Food and Tourism Cluster

            นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับการอบรมและทดสอบทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ระดับ 1 จำนวน 23 คน และสาขาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า ระดับ 1 จำนวน 25 คน ระหว่างวันที่ 8 – 11 และ 14 – 18 กรกฎาคม 2566 ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

            การจัดทดสอบทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ที่ได้สร้างความร่วมมือในการจัดการอบรมและทดสอบทักษะฝีมือแรงงานให้กับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรมบริการต่อไปในอนาคต รวมถึงการตอบโจทย์อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา และการเป็นฐานปฏิบัติการของงาน Food and Tourism Cluster อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี