คณะวิทยาศาสตร์ฯ บริการวิชาการโครงการฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการวิชาการตามโครงการฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและพฤกษเคมีของพืชสมุนไพรในพื้นที่โป่งสลอด

          วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 สาขาวิชาเคมีและชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการวิชาการตามโครงการฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและพฤกษเคมีของพืชสมุนไพรในพื้นที่โป่งสลอด ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโป่งสลอด อ.บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

       กิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้ของพืชสมุนไพรในพื้นที่โป่งสลอด การเก็บรักษาตัวอย่างพืช ละการทำผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดพืชสมุนไพรเป็นส่วนประกอบ โดยคณะอาจารย์ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาเคมีและชีววิทยk บูรณาการความรู้ร่วมกับวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ชุมชนและอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี