ปฏิบัติการพัฒนาแบบจำลองสามมิติ

ปฏิบัติการพัฒนาแบบจำลองสามมิติและการประยุกต์ใช้เมตาเวิร์ส

            สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบจำลองสามมิติและการประยุกต์ใช้เมตาเวิร์สให้กับนักศึกษาในสาขาวิชา ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง 26505 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างแบบจำลองสามมิติให้กับนักศึกษา และการออกแบบเมตาเวิร์สร่วมกับแบบจำลองสามมิติ เป็นการต่อยอดทางวิชาชีพและการพัฒนานวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม โดยเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมให้อยู่ในรูปแบบของสื่อผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยบูรณาการร่วมกับรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางด้านมัลติมีเดีย สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอนแบบ Blended Learning Quality และมาตรฐานสากลสำหรับการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ พัฒนาและต่อยอดเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมในลักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกเมศ กาญจนพายัพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธิ แก้วสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มาเป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี