รับรางวัลในการประกวด “สดับถ้อยร้อยกรองไทย ครั้งที่ 2”

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย เข้ารับรางวัลในการประกวดการอ่านทำนองเสนาะ
"สดับถ้อยร้อยกรองไทย ครั้งที่ 2"

         นางสาวกรรณิการ์ สุกเกิน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับรางวัลชมเชยในการประกวดการอ่านทำนองเสนาะ “สดับถ้อยร้อยกรองไทย ครั้งที่ 2” “เทิดไท้ทศมราชามหาจักรีวงศ์” ที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย จัดขึ้น เมื่อวันที่ 23 กรกาคม 2566

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี