กิจกรรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดบ้านจัดกิจกรรมปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ จัดกิจกรรมอบรมฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566

      โอกาสนี้ ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้ทดลองลงมือปฏิบัติการใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมและพาเยี่ยมชมความพร้อมของอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน ปฏิบัติการทางวิศวกรรมที่ได้เรียนรู้ ได้แก่ ปฏิบัติการหม้อต้มน้ำมันร้อน ชุดปฏิบัติการทางด้านของไหล และระบบควบคุมอัตโนมัติเบื้องต้น การให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน ปฏิบัติการการทางวิศวกรรมพลังงาน การควบคุมแขนกลอุตสาหกรรม หลักการยศาสตร์ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี