ประเพณีถวายเทียนพรรษา ปี 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา ปี 2566

          วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร  เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยมีขบวนแห่เทียนพรรษารอบตลาดสดเพชรบุรี ซึ่งตลอดระยะทางมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมติดพุ่มเงินทำบุญ จากนั้นได้นำเทียนแห่รอบพระอุโบสถและสวดมนต์อาราธนาศีล  ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน ได้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย มอบพุ่มเงินทำบุญจากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 19,485 บาท ให้แก่ทางวัดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสตนาต่อไป

           เช่นเดียวกันกับคณะต่าง ๆ ทั้ง 8 คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี ถวายเทียนพรรษา โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม ณ วัดต่าง ๆ ดังนี้

                   คณะครุศาสตร์ ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์วัดลาดโพธิ์ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

                   คณะวิทยาการจัดการ ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

                   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์วัดไสกระดาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
                   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์วัดกำแพงแลง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้คงอยู่ โดยมีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในด้านศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม สืบสานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีของไทยให้อยู่คู่คนไทยตลอดไป  

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

กองพัฒนานักศึกษา

 

 

คณะครุศาสตร์

 

 

คณะวิทยาการจัดการ

 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี