การใช้เทคโนโลยีจักรวาลนฤมิตร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีจักรวาลนฤมิตร

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีจักรวาลนฤมิตร เพื่อการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้กับครูผู้สอนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 ค่ายพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันก่อนนี้ ณ ห้องปฏิบัติการ 26203 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

       โดยมีการแนะนำการใช้งานเทคโนโลยีจักรวาลนฤมิต การสมัครใช้งาน Spatial.io เข้าสู่ระบบ Spatial.io การสร้าง Avatar การตกแต่งโปรไฟล์และการเข้าเยี่ยมชมห้องเสมือนจริงของผู้อื่น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของครูด้านพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีจักรวาลนฤมิตร ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการอ่านออกเขียนได้ให้มีระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ให้สูงขึ้นโดยการใช้แบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้ก่อนและหลังการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ครูพัฒนาขึ้น

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี