กิจกรรม “นิเทศศาสตร์ แต้มสี ปันสุข”

กิจกรรม “นิเทศศาสตร์ แต้มสี ปันสุข

          วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ประธานสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการ นำนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าศิริ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เพื่อดำเนินกิจกรรม “นิเทศศาสตร์ แต้มสี ปันสุข” กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

        กิจกรรม “นิเทศศาสตร์ แต้มสี ปันสุข” เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม ด้วยการนำความรู้ในห้องเรียนมาบูรณาการกับกิจกรรม และยังเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2566

       ก่อนลงพื้นที่ นักศึกษาได้ร่วมกันในการออกแบบ วางแผน แบ่งพื้นที่ในการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ในการวาดกำแพงให้มีความสวยงามและดึงดูดให้เด็กเล็กได้เข้ามาเรียนรู้มากขึ้น นับว่าเป็นการฝึกทักษะในด้านการวางแผน การประสานงานให้แก่นักศึกษา ซึ่งจะส่งผลดีต่อตัวนักศึกษาเองหลังสำเร็จการศึกษา

        สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าศิริ เป็นพื้นที่ที่คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพได้เข้าไปพัฒนาสุขภาวะของสถานที่ ปรับปรุงสถานที่ให้มีความปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย การจัดสรรเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยที่เหมาะสมและการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม 

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี