ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 3/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 3/2566

            ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 3/2566 ตำแหน่งพนักงานภาคสนาม สังกัดกลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 3/2566

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ 3/2566