ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบประเมินทักษะเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 5/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบประเมินทักษะเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 5/2566

              ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประเมินทักษะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 5/2566 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงขอประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบประเมินทักษะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 5/2566

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบประเมินทักษะเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 5/2566