สำนักวิทยบริการฯ ประเมินสำนักงานสีเขียว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)

           อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับนายสุประกิจ ทองดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบมาตรฐานสากล และคณะ ในการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566ณ ห้องประชุมต้นหว้า อาคารศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี

         การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากจะมีการให้ข้อมูลในเรื่องของการประเมินด้านต่าง ๆ แล้ว ได้ลงพื้นที่จริงเพื่อตรวจประเมินพื้นที่การปฏิบัติงานของบุคลากรและพื้นที่รับผิดชอบโดยรอบ พร้อมให้ข้อแนะนำในการปรับปรุงพื้นที่การปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว

         สำหรับการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายการ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสํานักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว มุ่งสู่ Green University ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมุ่งเน้นการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ในเรื่องการประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการสร้างความตระหนักรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานให้เกิด กับบุคลากรในทุกฝ่าย/งาน ตลอดจนถึงผู้รับบริการ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี