หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

                  วันที่ 25 กรกฎาคม อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขานวัตกรรมการสื่อสาร ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจาก สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในโอกาสมาศึกษาดูงานด้านวิชาการ

                   สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีกิจกรรมหลักคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในประเด็นด้านการบริหารหลักสูตรการศึกษา ด้านการประกันคุณภาพ การพัฒนาบุคลากร รวมถึงโครง

การที่เกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตามปณิธานของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คือมุ่งผลิตบัณฑิต วิจัยและบริการวิชาการที่มีคุณภาพอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาองค์การ สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

                   ทั้งนี้ ในช่วงท้ายของกิจกรรม คณะศึกษาดูงานได้เดินเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางนิเทศศาสตร์ สาขานวัตกรรมการสื่อสาร ประกอบด้วย ห้องสตูดิโอ ห้องบันทึกเสียง ห้อง Live Streaming Studio คุณปนัดดา เจริญจิตมั่น และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี