การผลิตรายการทีวียุคดิจิทัล

หลักสูตรนิเทศศาสตร์จัดกิจกรรม "การผลิตรายการทีวียุคดิจิทัล"
แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2566 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขานวัตกรรมการสื่อสาร จัดกิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์ยุคดิจิทัล ภายใต้โครงการกิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
                   สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการจำลองขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน์ ณ ห้อง
สตูดิโอนิเทศศาสตร์ ชั้น 7 คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์พิชาภพ บุญเลิศ และทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขานวัตกรรมการสื่อสาร ร่วมกันบรรยายและฝึกปฏิบัติ มีการแบ่งกลุ่มให้นักเรียนได้ลงมือฝึกปฏิบัติผลิตรายการโทรทัศน์ด้วยตนเอง โดยใช้เครื่องมือทางนิเทศศาสตร์ อาทิ กล้องวีดิโอ กล้องถ่ายภาพ เครื่องควบคุมการออกอากาศภาพระบบ HD ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างประสบการณ์ ความสนุกสนาน ความสามัคคี และเกิดทักษะการเรียนรู้ในยุคแห่งการเรียนรู้แบบ  Active Learning

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี