“Kanod market” by วิศวกรสังคม

"Kanod market" By วิศวกรสังคม
สร้างพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา

                 เมื่อช่วงเย็นวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ลาน Green park พื้นที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิด Kanod market by วิศวกรสังคม พร้อมกล่าวทักทายและเยี่ยมชมร้านที่จำหน่ายโดยนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

               Kanod market by วิศวกรสังคม เป็นการดำเนินงานโดยกองพัฒนานักศึกษา ภายใต้โครงการการพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา ด้วยการเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจับจองพื้นที่ในการขายสินค้า เพื่อฝึกทักษะในการทำธุรกิจ การวางแผนการลงทุนและการทำกำไรจากสินค้าของตนเอง นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีสดจากนักศึกษาตลอดการจัดงานด้วย

            สำหรับผู้สนใจสามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้าได้ในวันอังคาร – วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 16.00 – 21.00 น. บริเวณ ลาน Green park พื้นที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี