กิจกรรม Robinson Design and Lifestyle LGBTQ+

สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ร่วมกับศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี จัดกิจกรรม Robinson Design and Lifestyle LGBTQ+

         วันที่ 29 กรกฎาคม 2566 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี ได้มีการจัดกิจกรรม Robinson Design and Lifestyle LGBTQ+ โดยศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรีได้จับมือกับสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ประธานสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารและอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชาการสร้างสรรค์การแสดง ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นในลักษณะของการเดินแบบด้วยแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำที่มีวางจำหน่ายในศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี  โดยแบ่งการเดินแบบออกเป็น 3 ธีม ได้แก่ ธีมหน้าฝนสุดร้อนแรง ธีมความสดใสในฤดูฝนและธีมนักธุรกิจยุคใหม่

          กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมในรายวิชาการสร้างสรรค์การแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร เป็นรายวิชาที่สร้างและเสริมทักษะในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสดงในด้านต่าง ๆ ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้นับว่าเป็นการเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้นำความรู้ภาคทฤษฎีในห้องเรียนมาสู่การปฏิบัติจริง ตั้งแต่การวางแผนดำเนินงาน การประสานงานและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งจะส่งผลดีให้กับตัวนักศึกษาเองเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี