ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการเสนอยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือกฎหมายอื่นใด ของมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง แนวปฏิบัติการเสนอยกร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือกฎหมายอื่นใด
ของมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

   DOWNLOAD ประกาศฯ

แนวปฏิบัติเสนอร่างระเบียบ