นิทรรศการศิลปกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับเมรุเมืองเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
จัดนิทรรศการศิลปกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับเมรุเมืองเพชร

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับเมรุเมืองเพชร ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2566 ณ อาคารสถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะร่วมสมัย (อาคาร 33) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีส่วนราชการ ผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรม คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ นักศึกษาแบะผู้สนใจ เข้าร่วม

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า สถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะร่วมสมัย ศูนย์ข้อมูลคติชนและวรรณกรรมลายลักษณ์เพชรบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี กระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณช่างเมืองเพชรให้เป็นที่ประจักษ์ และส่งเสริมการสืบทอดงานฝีมือสกุลช่างเมืองเพชร ในเรื่องของเมรุลอยเมืองเพชรที่เป็นมรดกภูมิปัญญาแขนงหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี เป็นงานที่รวมช่างแขนงต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน ได้แก่ สถาปนิกออกแบบสถาปัตยกรรม ช่างไม้โครงสร้าง ช่างไม้แกะสลัก ช่างเขียนลาย ช่างตอกกระดาษ ช่างลงรักปิดทอง ช่างปั้น  ช่างแทงหยวก ช่างเครื่องสด ด้วยคุณค่าในงานช่างฝีมือสกุลช่างเมืองเพชร เมรุลอยเพชรบุรี จึงได้รับการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประเภทงานช่างฝีมือดั้งเดิม เมรุลอย จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. 2565

           สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าชมนิทรรศการศิลปกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับเมรุเมืองเพชรได้ ระหว่างวันที่ 4 – 20 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องนิทรรศการ อาคารสถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะร่วมสมัย (อาคาร 33) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี