ปลูกต้นจามจุรี (ทรงปลูก) สืบสานพระปณิธาน ร.9

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมสืบสานพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9
ปลูกต้นจามจุรี (ทรงปลูก)

           วันที่ 5 สิงหาคม 2566 ณ อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร.เอื้อมพร โตภาณุรักษ์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมปลูกต้นจามจุรี (ทรงปลูก) โดยมีนางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม นางสาวคนึง ไข่ลือนาม วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี นางสาวอุรุษยา อินทรสุขศรี ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน และผู้แทนเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของอาเซียน ภายใต้โครงการศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารสู่การประกอบการทางธุรกิจของอาเซียน เข้าร่วม

            สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2505 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนิน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระราชทานต้นจามจุรีและทรงปลูกด้วยพระองค์เอง จำนวน 5 ต้น ทางชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2518 หรือ CU18 จึงจัดทำโครงการ “รักษ์จามจุรีทรงปลูก” เพื่อให้ต้นจามจุรี (ทรงปลูก) ให้คงอยู่ โดยการขยายพันธุ์ต้นลูกจามจุรีทรงปลูก ให้แผ่กระจายออกไปสร้างความร่มเย็นทั่วราชอาณาจักร โดยได้ขอความร่วมมือหน่วยงาน องค์การ สถาบันการศึกษา ในทุกจังหวัด สนับสนุนการปลูกต้นจามจุรี (เพาะจากเมล็ดพันธุ์ต้นทรงปลูก) ในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ต้นจามจุรีงอกงามเติบโตสูงใหญ่แผ่กิ่งก้านสร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนทั่วไป

          ทั้งนี้  การปลูกต้นจามจุรีในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสืบสานพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 แล้ว ยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด้วย ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี