การพัฒนา Soft Skills สู่การเป็นโค้ช

กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนา Soft Skills สู่การเป็นโค้ชด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

           คณาจารย์และบุคลากรจากคณะต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา Soft Skills สู่การเป็นโค้ช ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม” ที่กองพัฒนานักศึกษากำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม และ 2 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

         เป็นที่ทราบกันดีว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นนักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งในการที่นักศึกษาจะมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์จะต้องเกิด Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม การที่จะพัฒนานักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหรือโค้ชจึงมีความจำเป็นอย่างมากในการช่วยพัฒนาทักษะ Soft Skills และปรับเปลี่ยนมุมมองแนวคิดให้ดียิ่งขึ้น เป็นการพัฒนาคณาจารย์ บุคลากรให้เกิดทักษะการเป็นโค้ชที่ดี เพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในการกระบวนการการเป็นโค้ช อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ไปต่อยอด
สู่การเป็นโค้ชในการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำการในการพัฒนานักศึกษาได้อีกด้วย

         ในโครงการมีการบรรยายเครื่องมือวิศวกรสังคม การฝึกปฏิบัติกระบวนการวิศวกรสังคมและการ Upskill เครื่องมือวิศวกรสังคม

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี