เปิดตลาดนัดชุมชน “เพชรยางหย่อง”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง
เปิดตลาดนัดชุมชน “เพชรยางหย่อง” ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ชุมชน

                 เมื่อช่วงค่ำวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดตลาดนัดชุมชน “เพชรยางหย่อง” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันจัดขึ้น

                นายวิทยา เทพอยู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง กล่าวว่า “คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง จัดกิจกรรมยกระดับฐานการเรียนรู้เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย ของดียางหย่องสู่การตลาดเชิงพาณิชย์ เพื่อให้ความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ชุมชน พัฒนาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ และยังเป็นการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของชุมชน ตลอดจนนวัตกรรมและองค์ความรู้การจัดการตลาดชุมชนที่สอดคล้องกับธุรกิจท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน”

                นายจงรัก เพชรเสน นายอำเภอท่ายาง เผยว่า “ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลยางหย่องประกอบอาชีพเกษตรกร มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นชื่อ ได้แก่ ข้าวหลามยางหย่อง ผ้าทอท่าโล้ รวมทั้งมีฝีมือในการประกอบอาหารคาว-หวาน การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น นอกจากนี้พื้นที่ของตำบลยางหย่องทุกหมู่บ้านมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำเพชรบุรี ภายในตำบลมีฐานการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นโดยคณะวิทยาการจัดการที่ได้ร่วมกับชุมชน สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้” สำหรับภายในงาน ประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าขุมชน สินค้าอุปโภค บริโภค การออกบูธผลิตภัณฑ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้สนใจสามารถเดินทางมาจับจ่ายซื้อสินค้าชุมชนได้ ณ ตลาดเพชรยางหย่อง (ตลาดท่าย์น้ำข้ามภพเดิมฝั่งยางหย่อง) อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจะเปิดตลาดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 15.00 – 21.00 น.

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี