นิทรรศการผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น "ชุมชนต้นแบบแห่งการพัฒนาท้องถิ่น เฉลิมปิ่นทศกษัตริย์นักพัฒนา"

           วันที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณศูนย์อาหาร ชั้น 1 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2566 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา “ชุมชนต้นแบบแห่งการพัฒนาท้องถิ่น เฉลิมปิ่นทศกษัตริย์นักพัฒนา” ที่สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้จัดขึ้น โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม ด้วยการน้อมนำพระบรมราโชบายการกำหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้วยการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี โดยดำเนินงานภายใต้แผนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และแผนการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาภายใต้งานบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการบูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จนทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน ที่ได้ร่วมกันดำเนินงานจนประสบผลสำเร็จ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เผยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 จำนวน 8 โครงการ ซึ่งทุกโครงการประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายจึงได้จัดงานนิทรรศการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อแสดงศักยภาพและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อสาธารณชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมอบพระบรมราโชบายสู่การดำเนินงาน

           นิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 13 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณศูนย์อาหาร ชั้น 1 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี โดยมีการนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2566 จำนวน 15 บูท การเสวนา “ผู้นำชุมชนต้นแบบสู่การขยายผล” กิจกรรมชม ชิม แชะ แชร์ สินค้าคุณภาพจากชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี