ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 8/2566

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 8/2566

            วันที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ ห้องเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 8/2566  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้แทนจากสภาคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยในที่ประชุมได้มีการนำเสนอเพื่อพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าในเรื่องต่าง ๆ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี