ปฐมนิเทศเยาวชนทุนการศึกษา ปี 2566

พิธีปฐมนิเทศเยาวชนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

          วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุกข์ดา ผดุงยาม ประธานสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ นำนักศึกษาทุนโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ และทุนโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร รวม 17 คน เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศเยาวชนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ เป็นประธานในพิธี

            ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตของครอบครัวมุสลิมในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง เพิ่มทักษะประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม ความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและสร้างความสัมพันธ์และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของครอบครัวอุปถัมภ์กับครอบครัวของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี