อบรม “นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 12”

สาขาวิชาชีววิทยา จัดกิจกรรมอบรม "นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 12"
ให้กับนักเรียนโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี จ.เพชรบุรี

             วันที่ 7 สิงหาคม 2566 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยอาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรม “นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 12” ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี จังหวัดเพชรบุรี ณ หอประชุมโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กิติชัย มาทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี กล่าวต้อนรับ โดยมีการให้ความรู้และแบ่งให้มีฐานปฏิบัติการ 4 ฐาน ได้แก่ ฐานการทำสไลด์สดและกล้องจุลทรรศน์ ฐานทับตัวอย่างพรรณไม้ ฐานการแบ่งเซลล์และฐานพืชดอก

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี