ส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูตามพระราโชบาย

นักศึกษาสายวิชาชีพครูชั้นปีที่ 1 เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ
การส่งเสริมคุณลักษณะ 4 ตามพระราโชบาย เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู

                นักศึกษาสายวิชาชีพครูชั้นปีที่ 1 จำนวน 9 สาขาวิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน สังคมศึกษา ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์ศึกษา เคมี ศิลปศึกษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณลักษณะ 4 ตามพระราโชบาย เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู รุ่นที่ 1/2566 ที่จัดขึ้นโดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2566

                กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ 4 ตามพระราโชบาย เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้นักศึกษามีความเป็นพลเมืองที่ดี และเป็นสิ่งสำคัญที่จะเสริมสร้างสมรรถนะครูได้เป็นอย่างดี โดยคุณลักษณะ 4 ประการ ประกอบด้วย ทัศนคติเชิงบวกสู่ความสำเร็จของบ้านเมือง พื้นฐานชีวิต..พื้นฐานที่มั่นคง มีงานทำ..มีอาชีพ และพลเมืองดีมีวินัย โดยการดำเนินกิจกรรมนี้คาดหวังว่าจะส่งผลให้นักศึกษาสามารถนำไปเป็นหลักในการใช้ชีวิต และสามารถนำไปถ่ายทอดสู่นักเรียนต่อไปได้ในอนาคต

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี