การพัฒนาทักษะการประมวลผลภาพ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาทักษะการประมวลผลภาพและการมองเห็นของคอมพิวเตอร์

              สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการประมวลผลภาพและการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ห้อง 26203 และ 26206 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

             การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการประมวลผลภาพและการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ จัดขึ้นเพื่อสร้างสรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพให้กับนักศึกษาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนานักศึกษาของหลักสูตร ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพในอนาคตและส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ที่สามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพหรือสามารถนำไปประยุกต์เพื่อใช้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ได้ โดยบูรณาการร่วมกับรายวิชาในหลักสูตรผ่านกระบวนการเรียนการสอนแบบ Blended Learning และ Active Learning

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี