ลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ

ลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ

           วันที่ 9 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ ลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 37 แห่ง

          โดยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับมหาวิทยาลัยเครือข่าย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสมรรถนะครูด้านคุณธรรม จริยธรรม การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และมีการพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

            โดยมีวาระสำคัญอยู่ที่การพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ นิเทศ ติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนําให้ผู้เข้ารับการพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อตกลงในการพัฒนางาน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และสอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ ได้จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีสมรรถนะ สำคัญของผู้เรียนตามที่หลักสูตรกำหนด

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี