กิจกรรมสืบสานประเพณีแรกนา ขวัญข้าว ขวัญชีวิต

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีแรกนา ขวัญข้าว ขวัญชีวิต

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยนายบุญชู พุ่มจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ ผู้แทนจากสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด นายบรรพต  มามาก ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลไร่มะขาม ผู้นำท้องที่ กลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิชุมชนห้วยข้อง ตลอดจนคณาจารย์สโมสรนักศึกษาและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีแรกนา ขวัญข้าว ขวัญชีวิต ตำบลห้วยข้อง เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวไทยเกี่ยวกับพิธีแรกนา เรียนรู้ขั้นตอน วิธีการ เทคนิคการปลูกข้าวและลงมือปฏิบัติจริง ณ แปลงนาสาธิตกลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมชุมชนห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2566

             โดยในกิจกรรมดังกล่าวมีการทำพิธีแรกนา เพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจ ในการบอกถึงการเริ่มต้นฤดูกาลการทำนาของเกษตรกร โดยเริ่มจากการเตรียมเครื่องสักการะบูชาบอกเจ้าที่เจ้าทาง และมีการใช้วัวเทียมไถ

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี