สภาสถาปนิกตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองปริญญา

สภาสถาปนิกตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองปริญญา
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

           สาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับเกียรติในการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองปริญญาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) เมื่อวันก่อนนี้

          โดยผลการตรวจรับรอง สาขาสถาปัตยกรรมภายในได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิก (อย่างไม่เป็นทางการ) หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสภาสถาปนิก เป็นการรับรองคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อถือและความมั่นใจของนักศึกษาที่เลือกเรียนในสาขานี้ นอกจากนี้ สาขาสถาปัตยกรรมภายในได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อตรงกับเกณฑ์และมาตรฐานของสภาสถาปนิก

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี