บริการวิชาการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา

จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ณ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

           สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมบริการวิชาการ เพื่อแบ่งปันความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมพื้นฐานเพื่อควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้าน การเขียนแบบวิศวกรรม การเข้าสายสัญญาณและระบบอัตโนมัติแขนกลขนาดเล็กให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี